دختری به نام "سپیدحرفی"

ـــــــــــــــــمـ نـ مــــــــــــــــــ

دختری به نام "سپیدحرفی"

ـــــــــــــــــمـ نـ مــــــــــــــــــ

.................. منوره سادات نمائی مرتضائی ..................

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات
پیوندها


هیچ کسی هستم در این حوالی ؛

"پرستار"ی 

که از دلش پرستاری می کند

سرم را گرم می کنم به شعر 

به نقاشی 

به گرافیک 

به کتاب 

به اینتوس فایو لارج و پاویلیون یک چشم !

گاه گاهی انفجاری رخ می دهد در جمجمه ام ،

و ترکش هایش به اینجا می رسد ...

گاهی ،

شعرهایم شهید می شوند

گاهی 

خودم !

 

 

منوره السادات نمائی مرتضائی